UPDATE: De ALV van november is niet doorgegaan door corona en samengevoegd met deze ALV van 15 dec. Bekijk de andere stukken van de ALV die in november had moeten plaatsvinden hier.

Zodra er meer duidelijk is of we digitaal of fysiek bij elkaar komen verschijnen alle vergaderstukken op deze pagina.

Hieronder al informatie over het indienen van amendementen. Het concept-programma staat hier:

Indienen amendementen
Tot en met 20 november 23:59 uur kun je amendementen op het programma insturen per mail aan bestuur@groenlinksdenbosch.nl. Amendementen die na de deadline binnenkomen worden niet in behandeling genomen.

Hoe kun je een amendement indienen?
Het is belangrijk dat je duidelijk aangeeft wat voor amendement je indient. Er zijn drie verschillende soorten:

  • tekst toevoegen aan een bestaand artikel
  • een (deel van een) artikel vervangen door een andere tekst
  • een (deel van een) artikel schrappen

Beschrijf bij het indienen heel duidelijk welk deel van de tekst je wilt aanpassen en vermeld daarbij het pagina- en regelnummer.

Pre-advisering programmacommissie
De programmacommissie beoordeelt alle binnengekomen amendementen en schrijft hierop een advies aan de leden. Daarbij wordt aangegeven of een amendement wel/niet wordt overgenomen en waarom. Er zijn drie categorieën:

  • categorie 1: wordt niet besproken op de ALV maar afhankelijk van het advies van de programmacommissie wel of niet overgenomen. Vaak zijn dit kleine redactionele wijzigingen of aanvullingen in een opsomming. Over deze amendementen wordt niet gestemd.
  • Categorie 2: Dit gaat om amendementen die wel op verschillen duiden maar niet leiden tot herziening op hoofdpunten van het voorliggende programma. Deze amendementen worden op de leden vergadering besproken en daarna in stemming gebracht. Wanneer het amendement het advies ‘niet overnemen’ heeft gekregen dan krijgt de indiener spreektijd om het amendement toe te lichten. De programmacommissie reageert daar nog op. Wanneer het amendement het advies ‘overnemen’ heeft gekregen krijgt de indiener geen spreektijd.
  • Categorie 3: Dit zijn de amendementen die voor stevige discussies zorgen. Amendementen in deze categorie beogen fundamentele veranderingen aan te brengen. Naast indiener en afdelingsbestuur mogen ook andere leden spreken over deze amendementen.

Versturen amendementen
Alle amendementen inclusief de adviezen van de programmacommissie worden uiterlijk op 1 december beschikbaar gesteld aan de leden.

Besluitvorming
Tijdens de ALV van 15 december wordt gestemd over de amendementen en wordt het (geamendeerde) verkiezingsprogramma definitief vastgesteld. Alleen betalende leden die minimaal drie maanden lid zijn op 15 december hebben stemrecht.

Verwerking en afronding
Na vaststelling van het programma door de ALV worden alle aangenomen amendementen verwerkt in een definitief programma. Daar wordt ook een B1-samenvatting van gemaakt en de definitieve versie wordt ingesproken.

Aanmeldingsformulier ALV