Jij mag het zeggen!

Democratie en zeggenschap

Vertrouwen tussen burgers en politiek is een erg belangrijk onderdeel van democratie. Voor veel inwoners is het gemeentebestuur ver weg qua aandacht, bereikbaarheid en vertrouwen.

Ze voelen zich onvoldoende gehoord in hun zorgen en ideeën. Daar willen we verandering in brengen - en politici moeten daarin het voortouw nemen. Duidelijke keuzes maken en deze uitleggen. De gemeente is geen anoniem antwoordapparaat maar een onderdeel van een overheid die goede dienstverlening geeft en vooral ruimte en steun geeft voor eigen initiatieven van inwoners. GroenLinks daagt uit om:

 • inwoners van onze gemeente meer zeggenschap, taken en budgetten te geven. De gemeente biedt daarbij ruimte, advies en (financiële) ondersteuning. GroenLinks wil daar ver in gaan, maar een complete vrijbrief kan uiteraard niet. Daarom stelt de gemeente randvoorwaarden, onder andere op het gebied van natuur, leefbaarheid, veiligheid en sociale aspecten.
 • het ‘Right to Challenge’ te laten gelden als bewoners van een wijk denken het zelf beter te kunnen regelen. Bewoners hebben het recht om - onder voorwaarden - buurtvoorzieningen en taken van de gemeente over te nemen.
 • te experimenteren met nieuwe vormen van democratie waarbij inwoners en gemeente samen optrekken bij het ontwikkelen van plannen voor de stad.
 • de vergaderingen van de gemeenteraad live te streamen. De politiek is van iedereen in de gemeente.
 • de bijdragen van inwoners en/of belangenvertegenwoordigers aan beleidsvoorstellen voortaan open en transparant in beeld te brengen. Ideeën en initiatieven zijn toch niet alleen van de politiek of de ambtenarij? Ere wie ere toekomt.

Diversiteit en verbondenheid

Onze samenleving kent een grote diversiteit. GroenLinks vindt verschillen leuk en uitdagend. Als er maatregelen nodig zijn om gelijkheid op alle gebieden te versterken of te garanderen, dan doen wij dat. GroenLinks daagt uit om:

 • actief op te treden tegen alle vormen van discriminatie. Preventie en voorlichting zijn belangrijk.
 • scholen een ontmoetingsplek te laten zijn voor verschillende achtergronden en talenten.
 • koploper te blijven voor LHBTI-emancipatie.
 • samen met mensen met een beperking de belemmeringen op te ruimen in wonen, werk en dagbesteding, onderwijs, openbare ruimte en vrije tijd.
 • initiatieven te ondersteunen die verbindingen leggen met de rest van de wereld en in het bijzonder met ontwikkelingslanden.

Rechtsstaat en veiligheid

GroenLinks kiest voor bescherming van de rechtsstaat, met behoud van privacy en vrijheid voor alle inwoners. Voorkomen en aanpakken van criminaliteit is daar een belangrijk onderdeel van. GroenLinks daagt uit om:

 • meer te werken aan het voorkomen van criminaliteit en terrorisme. Aandacht voor saamhorigheid en veiligheid in de buurt en weten wat er speelt in wijken en buurten is daarvoor ontzettend belangrijk. Daarom heeft elke buurt in 2022, naast de al bestaande buurtbemiddeling, ook buurtvaders/-moeders of buurtinformatienetwerken.
 • op korte termijn, uiterlijk eind 2019, een dekkend netwerk van wijkagenten te hebben in de gemeente ’s-Hertogenbosch. Het is van groot belang om er vroeg bij te zijn, als er ergens ongewenste (criminele of radicaliserende) ontwikkelingen dreigen, en die meteen gericht aan te pakken. De gemeente, politie, onderwijs, jongerenwerk, reclassering en veiligheidsdiensten werken daarin nog beter samen.
 • de (zware) criminaliteit stevig aan te pakken: die ontwricht onze samenleving en vormt een bedreiging voor burgers en de rechtsstaat.
 • als gemeente landelijk actief in te zetten op legalisering van softdrugs en daarin voorop te lopen.