Een samenleving waarin iedereen de kansen krijgt en pakt die nodig zijn om zelfredzaam te zijn? Dan is beleid nodig dat geeft en vraagt. Beleid dat de gemeente uitdaagt om het maximale te doen en dat de inwoner uitdaagt om er het allerbeste van te maken. Zelf en samen. Participatie kan op vele manieren. Werk, betaald of onbetaald, thuis of op de zaak, overal is er veel te doen in onze samenleving.
Dit geldt voor werk, inkomen en participatie, voor zorg en welzijn, voor jeugd en onderwijs, voor cultuur en sport. De overlap tussen deze gebieden is groot, alles is met elkaar verweven. Dé grote uitdaging is de transformatie, die de schotten hier tussenuit haalt.

Echt uitgaan van mensen vraagt toenemende ruimte voor maatwerk en vraagt steeds meer ruimte en ondersteuning voor eigen initiatieven. Uit te durven gaan van wat wél kan in plaats van alleen maar problemen signaleren. Tegelijkertijd vraagt uitgaan van mensen om die ondersteuning te bieden die mensen zelf vooruithelpt.

Werk, inkomen en participatie

GroenLinks daagt uit om:

 • een gemeente te worden waarin kansen voor iedereen gelijk zijn en waarin zoveel mogelijk mensen aan het werk zijn. Om in eigen bestaan te kunnen voorzien, maar ook om een zinvolle invulling te geven aan het leven en een bijdrage te leveren aan de samenleving.
 • mensen die een uitkering ontvangen, actief te stimuleren om zich verder te ontwikkelen of te ontplooien door opleiding, begeleiding of vrijwilligerswerk. Uiteraard zonder verdringing van betaalde banen en met een eerlijke vergoeding.
 • belemmeringen weg te nemen voor vrijwilligerswerk, parttimewerk of het starten van een eigen onderneming vanuit een uitkeringssituatie.
 • te experimenteren met de kansen binnen de participatiewet. Bijvoorbeeld met mogelijkheden m om bij te verdienen naast een uitkering.
 • jaarlijks minimaal 25 (maatschappelijke) stages, leerwerkplekken en banen aan te bieden bij de gemeente.
 • (jeugd)werkeloosheid aan te pakken, bijvoorbeeld via startersbeurzen, samen met onderwijsinstellingen.
 • te zorgen dat succesvolle initiatieven en samenwerkingsverbanden, zoals het platform tegen armoede, ruimte krijgen om inwoners die het nodig hebben te ondersteunen.
 • de schuldenproblematiek echt aan te pakken via preventie, schuldsanering en nazorg.
 • geld vrij te maken voor bijzondere bijstand voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten met een minimuminkomen die bijzonder hoge woonlasten (inclusief energiekosten) of zorgkosten hebben.

Zorg en welzijn

GroenLinks daagt uit om:

 • ondersteuning door wijkteams en welzijnswerk zo in te zetten dat gespecialiseerde zorgvragen zoveel mogelijk voorkomen worden. Maar dat als deze zorg nodig is, de toegankelijkheid en kwaliteit wel gegarandeerd zijn.
 • eigen regie te laten aan cliënten in de zorg en hun mantelzorgers.
 • vrijwilligers, respijtzorg en mantelzorgers de ondersteuning te geven die nodig is.
 • eigen welzijns- en zorginitiatieven van inwoners te ontdekken, te stimuleren, te ondersteunen en te faciliteren.
 • te blijven zorgen voor tijdelijke opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers in nood. We laten niemand vallen.

Jeugd en onderwijs

GroenLinks daagt uit om:

 • meer gebruik te maken van de Brede Bossche Scholen, die als bakens in de wijken zijn, waar bewoners elkaar ontmoeten en terecht kunnen met hun vragen en activiteiten op allerlei gebied.
 • meer jongeren aan een startkwalificatie te helpen onder meer door leer-werktrajecten als Traject Op Maat en coachingstrajecten van Humanitas. Of de juiste zorg. Een startkwalificatie is natuurlijk méér dan een papiertje, het is een opstap naar zelfstandig in eigen onderhoud kunnen voorzien.
 • stages en leerwerktrajecten verplicht op te nemen in bouwprojecten en andere grote opdrachten van de gemeente.
 • blijvend te investeren in voor- en vroegschoolse educatie.
 • meer (financiële) ruimte te geven aan initiatieven en informeel onderwijs, zoals de weekendschool en Stichting Leergeld ’s-Hertogenbosch maar ook coachingstrajecten van verenigingen en sportclubs.
 • jongerenwerkers actief in te zetten in de hele gemeente die jongeren kennen en die, o.a. samen met wijkteams en onderwijs, inzetten op preventie en vroegsignalering.
 • ’s-Hertogenbosch aantrekkelijker te maken voor studenten. Denk bijvoorbeeld aan voldoende studentenwoningen en goede starterswoningen.

Cultuur en sport

GroenLinks daagt uit om:

 • een volwaardig nieuw theater te realiseren. Is toch al besloten? Ja, maar we zeggen het toch nog een keer.
 • bijzondere kunst- en cultuurlocaties en -organisaties ruimte te geven om zich verder te ontwikkelen.
 • kunstenaars te stimuleren die met bewoners in wijken en dorpen aan de slag gaan.
 • te zorgen voor een grote diversiteit aan evenementen met een eigen karakter: én Oeteldonk én activiteiten als roze zaterdag. En nog veel meer, in veel varianten en uitingen.
 • te zorgen voor een toegankelijke bibliotheek voor iedereen. Schoolbibliotheken mogen ook door buurtbewoners worden bezocht en zijn meer dan alleen een verhuurplek voor boeken.
 • sport te zien als meer dan bewegen en gezondheid. Bij de sportverenigingen liggen kansen voor wijkwerkers, wijkmanagers en andere sociaal werkers om sociale structuren te ondersteunen, te versterken en om preventief op te treden.
 • meer te bewegen in de buurt, met voldoende (natuur)speeltuinen voor kinderen, sportveldjes voor de jeugd en beweegtuinen (met bewegingstoestellen) voor jong en oud.
 • topsport zichzelf te laten financieren.
 • tijd en geld te investeren in inhoud en talentontwikkeling, niet alleen in gebouwen.