De gemeenteraad van Den Bosch heeft recent twee belangrijke stukken aangenomen om de opwekking van duurzame energie concreet te maken. Omdat de onderwerpen nauw met elkaar verweven zijn, werden ze in combinatie behandeld: het raadsvoorstel Visie energielandschap en de Regionale Energiestrategie (RES).

Steven van Slageren: “ GroenLinks vindt dat zoveel mogelijk gebruik gemaakt moet worden van gebieden langs snelwegen en kanalen. Daar hebben de minste mensen last, want zeker windturbines roepen nogal wat weerstand op. Het is echter niet te voorkomen, dat er ook ruimte moet zijn voor grootschalige parken.”

Het eerste document gaat over de visie energielandschap. Hierin is voor het buitengebied van de gemeente Den Bosch aangegeven op welke gebieden er geen, slechts aangepast en wel zonne- en windparken mogen komen.

GroenLinks vindt dat zoveel mogelijk gebruik gemaakt moet worden van gebieden langs snelwegen en kanalen. Daar hebben de minste mensen last, want zeker windturbines roepen nogal wat weerstand op. Het is echter niet te voorkomen, dat er ook ruimte moet zijn voor grootschalige parken.Onder andere de Rosmalense en Nulands polder is daarvoor aangewezen. In het voorstel wordt uitgegaan van zo veel mogelijk participatie van omwonenden. Zij kunnen voor minimaal 50% profiteren van de opbrengsten. Voor gemeentegronden is dat zelfs 100%.

GroenLinks was daar altijd al een voorstander van, om zo de overlast iets te verzachten. Bovendien dienden we samen met andere partijen een motie in, dat windturbines minimaal 1000 meter van woonbebouwing moet afstaan. Deze motie is aangenomen. Evenals een motie om bij een eventuele verbouwing van de A2 zoveel mogelijk zonnepanelen in, naast en op de A2 aan te brengen.

Het plan gaat alleen over de opwekking van zonne- en windenergie buiten de bebouwde gebieden. Een besparingsplan en een visie op hoe om te gaan met warmte, komen nog in de gemeenteraad ter sprake.

Het tweede document betreft de regionale energiestrategie (RES). In het kader van het nationaal klimaatakkoord worden in regio’s plannen gemaakt om uiteindelijk in 2050 klimaatneutraal te zijn. De RES loopt maar tot 2030, maar is een tussenstap naar 2050. Samen met de omliggende gemeenten is daar een plan voor gemaakt.

Den Bosch heeft als grootste gemeente zelf het voortouw genomen. De visie energielandschap is daar een concrete invulling van. GroenLinks pleitte bij de behandeling om ook sterk in te zetten op energiebesparing en de mogelijkheden van andere energiebronnen zoals aardwarmte te onderzoeken. Een motie van GroenLinks om bij de productie van zonnepanelen en windturbines zoveel mogelijk circulair te werken is met brede steun aangenomen. Dit houdt in, dat vooraf al rekening wordt gehouden met wat er met materialen gebeurt na de afschrijvingstijd. Zo wordt voorkomen dat er een hoop materiaal op de schroothoop terecht komt.

Na de vakantie besluit de gemeenteraad over het raadsvoorstel Duurzame Polder.