Gisteren tijdens de bespreking van de voorjaarsnota heeft onze fractievoorzitter Esther de Ruiter een krachtige bijdrage geleverd. Met dit verhaal willen we blijven benadrukken dat we verschillen in kansen tussen mensen door de Coronacrisis niet mogen vergroten en moeten we blijven inzetten op een gerichte aanpak van de verduurzamingsopgave om toekomstige rampen af te wentelen en omdat het de gemeente simpelweg een fijne plek maakt om te wonen. We zijn kritisch op het tekort aan middelen dat de gemeente van het rijk ontvangt om essentiële (zorg)taken uit te voeren en willen ons focussen op het vergroten van gemeente-opbrengsten om zoveel mogelijk bezuinigingen te voorkomen. Lees hieronder de speech van Esther de Ruiter:

Voorzitter,

Het Coronavirus heeft ook onze gemeente hard getroffen. Ons financieel huishoudboekje leek voor de komende jaren weer op orde met het voorgenomen bezuinigingsbedrag, de coronacrisis haalde daar een forse streep door. De gevolgen voor onze gemeente, voor onze bewoners en voor onze begroting zijn nog lang niet te overzien.

Naast de al bestaande financiële onzekerheid veroorzaakt vanuit het rijk door opschalingskorting en herijking gemeentefonds is het ook nog onduidelijk welke middelen we gecompenseerd krijgen voor de uitgaven en verlies van inkomsten met betrekking tot de coronacrisis.

We moeten ons ook de vraag stellen wat voor gemeente willen we zijn in deze omstandigheden?

Wat GroenLinks betreft is dat een gemeente die de rekening niet doorschuift naar de komende generatie!

GroenLinks wil een solidaire gemeente

Een gemeente die voorkomt dat tweedeling en kansenongelijkheid door de crisis toenemen, iets waar vandaag de burgemeesters van 15 grote en middelgrote steden voor waarschuwen. Zorgen dat er geen gigantische jeugdwerkloosheid ontstaat zoals we tijdens vorige crisissen hebben gezien. Meteen al zorgen dat er geen achterstanden in het onderwijs ontstaan waardoor kansenongelijkheid nog meer toeneemt.

GroenLinks wil een inclusieve gemeente

Een gemeente waar geen plaats is voor discriminatie en waar iedereen zich thuisvoelt, zoals we zaterdag met meer dan duizend mensen lieten zien. Een gemeente waarin we ook goed blijven zorgen voor mensen die dakloos zijn en geen thuis hebben, we armoede zoveel mogelijk moeten voorkomen, belangrijk nu juist veel ZZP-ers langdurig hun inkomen dreigen te verliezen, een gemeente waarin iedereen mee kan blijven doen.

GroenLinks wil een duurzame gemeente.

De gevolgen van deze crisis zijn ingrijpend maar nog niets vergeleken met de gevolgen van de klimaatcrisis als er nu geen maatregelen genomen worden, zo waarschuwen deskundigen. Daarom is mijn fractie blij dat de duurzaamheidsmaatregelen uit het bestuursakkoord worden uitgevoerd. Nu leveren die een bijdrage aan de gezondheid van onze inwoners met schone lucht, duurzame mobiliteit en veel aandacht voor groen. Het voorkomt ook dat we straks nog drastischere en veel duurdere maatregelen moeten nemen.

Inzetten op Positieve gezondheid

Onze zorgprofessionals en het Jeroen Bosch Ziekenhuis hebben een geweldige prestatie geleverd de afgelopen periode.

We zien dat gezondheid van onze inwoners van essentieel belang is. We blijven inzetten op het verkleinen van onacceptabele gezondheidsverschillen tussen buurten en wijken, zoals met het programma Bossche gezonde zomer als onderdeel van het programma Positieve Gezondheid. Gezonde en weerbare inwoners zijn beter voorbereid op zo’n virus.

Slimme oplossingen zijn bijvoorbeeld het gebruik maken van e-health. Tijdens de coronacrisis bleek dat ook de hoogbejaarde bewoners van veel zorginstellingen gebruik gingen maken van beeldbellen. We zijn tenslotte data stad en kunnen de zorg en ICT met elkaar verbinden. We kunnen hiervoor middelen bij het rijk en de zorgkantoren aanvragen om innovatie te stimuleren.

Doorpakken op duurzaamheid

Er zijn ook positieve ontwikkelingen in deze crisis, zoals de gevolgen voor het milieu en het genieten van de natuur en de waardering van schone lucht. Dat kunnen we vasthouden door onverkort door te gaan met het actieplan duurzame mobiliteit, doorgaan met een autoluwe binnenstad zoals de Zuid Willemsvaart, Hinthamerstraat en van Berkelstraat. Werken aan ons Centraal station.

Schone energie blijven we stimuleren om te zorgen dat we een klimaatneutrale gemeente worden en zetten we de komende raadsvergadering weer mooie grote groene stappen.

Goed dat we blijven inzetten op ecologisch beheer en dat dit ook een financiële besparing kan opleveren, zoals we in de vorige periode ook hebben gezien. Dit komt ten goede aan de biodiversiteit, dus minder maaien is ons advies.

Voorzitter,

We willen kosten van deze crisis niet afwentelen op komende generaties. Dat betekent aan de ene kant bijvoorbeeld blijven investeren in jongeren en mensen die hun baan en inkomen nu zien wegvallen, aan het bouwen van meer woningen, aan de andere kant maatregelen treffen om de klimaatcrisis te keren.

Dat betekent op de korte termijn dat we er niet aan ontkomen om de lasten te verhogen, zoals de toeristenbelasting en verhoging inkomsten havengelden en we naar onze omliggende gemeenten moeten kijken voor een financiële bijdrage naar ons als centrumgemeente voor de taken die we voor hen uitvoeren.

Dat betekent ook dat als het nodig is de gemeente geld kan lenen om noodzakelijke investeringen te doen en die op de hele lange termijn af te lossen, zoals de president van de Nederlandse Bank onlangs suggereerde en collega Slikker ook al voorstelde. Want als we nu investeren en zorgen dat die komende generatie goed toegerust wordt, kunnen zij die financiële last gemakkelijker dragen.

De komende bezuinigingen gaan pijn doen. Samen met onze inwoners, partners en ondernemers zullen we onze schouders hieronder moeten zetten zoals we dat ook tijdens de Coronacrisis hebben laten zien.