Een Voorjaarsnota met wel heel weinig nieuws

Deze week besprak de Bossche gemeenteraad de Voorjaarsnota – de plannen van het college voor de begroting van 2018. Ufuk Kâhya vond er vrijwel geen nieuw beleid in terug, wel een opsomming van wat de raad al eerder besloot en voorstellen die het college ook al eerder beloofde.

Twee miljoen voor de Reserve Onderwijshuisvesting en de nieuwbouw voor de Weener XL, een nieuwe ambtenaar voor het duurzaamheidsbeleid, een tiende  voetbalveld voor de Rosmalense voetbalclub OJC en de belofte voor een zwembad in Den Bosch West: dat was het dan.

Ufuk Kâhya: “Dit alles had simpelweg op 1 A4’tje gekund dat we daarna best schriftelijk hadden kunnen afdoen.” Volgens de GroenLinksfractievoorzitter schuifelt dit college richting de uitgang – nog steeds vol goede voornemens, maar weinig doortastend als het gaat om aanpak van de problemen en vraagstukken waar deze stad voor staat.

Voorzitter,

De voorjaarsnota geeft weinig aanleiding tot algemene beschouwingen. Het college heeft 16 pagina’s nodig om een abstract verhaal te houden, waarin allerlei reeds genomen besluiten samengevat worden.

Vorig jaar hebben wij het college bij de voorjaarsnota gecomplementeerd vanwege de toezegging om allerlei beleidsstukken, waar wij reeds lang om vroegen, eindelijk aan de Raad voor te gaan leggen. Nu moeten we helaas constateren dat er van die toezegging weinig is terecht gekomen. Wel zijn er de nodige beloftes over toekomstige beleidsstukken aan het rijtje toegevoegd. Dit alles had simpelweg op 1 A4’tje gekund dat we daarna best schriftelijk hadden kunnen afdoen

Het voorgestelde nieuw beleid beperkt zich tot de 2 miljoen die gestopt wordt in Reserve onderwijshuisvesting en de huisvesting van WeenerXL, wat inderdaad long overdue is.

Daarnaast 1 FTE voor duurzaamheid. Fijn uiteraard, maar met die ene FTE alleen gaat Den Bosch het niet redden. Maatregelen bepalen het tempo. En in het tempo van dit college gaan we er nog zo’n 363 jaar over doen voordat we energieneutraal zijn als gemeente.

Voetbalclub OJC krijgt een 10e veld. En oja, niet te vergeten, om de collega’s van Bosch Belang tevreden te houden, is er ook nog iets over het zwembad op West geschreven. Niet dat de realisatie daarvan hiermee ook maar een stap dichterbij komt.

Daarnaast is deze Voorjaarsnota een reeks herhalingen en samenvattingen van nota’s die we als raad hebben vastgesteld, of aankondiging van nota’s waar we nu al heel lang op wachten. De Ecologische Stadsvisie of het vervolg op de Koersnota om er maar twee te noemen.

Voorzitter,

Een paar kanttekeningen bij deze voorjaarsnota:

[bewoners]

1. We staan als gemeente voor belangrijke uitdagingen. Er zijn veranderingen die lokaal flink impact gaan hebben, zoals de transformatie in het sociaal domein, de Energietransitie en de invoering van de Omgevingswet. En ondanks dat dit college graag ‘tussen de mensen’ staat, worden inwoners onvoldoende meegenomen bij deze belangrijke opgaven.

 Zo wordt met de nieuwe omgevingswet de inbreng van inwoners, ondernemers, instellingen veel belangrijker. Geen woord over hoe dat vormgegeven gaat worden. Iets wat alle aandacht verdient, zeker na een slecht proces met omwonenden betreffende windpark Rietvelden.

[Mobiliteit]

2. Het verduurzamen van mobiliteit is voor GroenLinks buitengewoon belangrijk. We wachten nog steeds op de nieuwe koersnota die maar niet komt. Ondertussen worden er ad hoc besluiten genomen,  die een autoluwe binnenstad niet stimuleren.  En daarna weer terug gedraaid worden, zoals bijvoorbeeld de piramides. Of raadsbesluiten die niet worden uitgevoerd en alsmaar vooruitgeschoven worden, zoals de invoering van 30km op de binnenstadsring.

[Driven by data]

3. Ook schenkt het college alles behalve heldere thee als het gaat om het benutten van de JADS. Investeren in Data Science stond ook in de vorige VJN. Maar wat dan? Hoe dan? Waar liggen die kansen concreet? Welke invloed kan en wil de gemeente hierop hebben? Mooie voornemens alleen zijn niet genoeg. Ik herinner u aan het rapport van de Rekenkamercommissie over het gebrek aan samenhang en verbinding met de stad aangaande de werking van de economische speerpunten.

[Cultuur en talentontwikkeling]

4. Recentelijk heeft de raad een hearing georganiseerd over Cultureel Ondernemerschap. In de VJN wordt weer gerept over meer ruimte voor cultureel ondernemerschap. Waar gaat die ruimte uit bestaan? Het verhaal van geld verdienen met cultuur om het weer in cultuur te steken wordt al jaren door de sector zelf verteld. Waar nog geen jaar geleden hierover schimmig werd gedaan, ook door de wethouder, wordt nu gezegd dat het vooral moet gebeuren…

5. Het college schrijft: “Bij de samenwerking tussen Bibliotheek, Muzerije en Babel is de ontwikkeling van een sterk en vernieuwend educatiecluster belangrijker dan het huisvestingsvraagstuk.” Verheugend dat het college dit eindelijk met de fractie van GroenLinks eens is, talentontwikkeling van alle Bosschenaren is belangrijker dan stenen.

Opnieuw lezen we dat er in goed overleg stappen gezet worden. Langzamerhand vragen we ons af ‘stappen waarheen?’. Eind vorig jaar (brief 22 dec. 2016) beloofde de wethouder dat de drie directeuren begin dit jaar een intentieovereenkomst zouden tekenen, nu is het jaar bijna half om, zonder nieuws en opnieuw de belofte over meer duidelijkheid op korte termijn. Wie probeert het college hier voor de gek te houden: alleen zichzelf of ook deze raad?

Voorzitter, tot slot:

Wat gaat dit College nou precies nog doen?  Zuid Willemspark? Goed idee, maar gaat het geld ervoor ook komen?

Het in kaart brengen van nieuwe woningbouwlocaties? Oké. Maar wordt hiermee ook bedoeld dat er afscheid genomen wordt van de compacte stad? We waren toch niet voor het uitdijen van de stad, of is het College daar nu opeens wel voorstander van?

Al drie jaar schrijft het College dat we een levendige studentenstad gaan worden. Dat gaan we niet worden als de inzet alleen blijft bij woningen voor starters. Als dit echt je ambitie is, moet je toch meer gaan doen om een bruisende stad te worden. De stad wordt er niet leuker van als je er minimale hoeveelheid geld voor een evenementje uittrekt en voor de rest niets onderneemt.

Voorzitter, heel langzaam schuifelt dit college richting de uitgang – nog steeds vol goede voornemens, maar weinig doortastend als het gaat om aanpak van de problemen en vraagstukken waar deze stad voor staat.