Esther

GroenLinks tevreden met begroting 2019

Fractievoorzitter Esther de Ruiter over de begroting 2019: "GroenLinks is tevreden met de vertaling van de ambities van het bestuursakkoord naar deze eerste begroting en ziet dat er fors geïnvesteerd wordt in de energietransitie en sociaal domein."

Lees hier de volledige bijdrage van Esther bij de behandeling van de begroting.

 

Dank u wel voorzitter,

Voor GroenLinks staat een duurzame en een sociale gemeente voorop. Met schone lucht, goede sociale voorzieningen, een inclusieve samenleving en veel groen. Een gemeente die investeert in de toekomst, met de grootste investering in duurzaamheid ooit.

GroenLinks is tevreden met de vertaling van de ambities van het bestuursakkoord naar deze eerste begroting en ziet dat er fors geïnvesteerd wordt in de energietransitie en sociaal domein. Goed dat het college de voorstellen van de precariobelasting gefaseerd gaat invoeren.

Een stad met gelijke kansen voor iedereen

Afgelopen week was de Week van respect. Jongeren worden gestimuleerd om te zorgen voor een inclusieve samenleving waarin iedereen zich thuis voelt en deelneemt. GroenLinks omarmt dit initiatief en ziet onze gemeente als een inclusieve samenleving, waarin iedereen tot zijn recht kan komen en zijn talenten kan ontwikkelen.

GroenLinks heeft zich altijd ingezet voor een goed VMBO. Hier wordt een groot deel van onze jeugd opgeleid. Goed dat geïnvesteerd wordt in goede huisvesting van Sancta Maria. Verder willen we graag weten wat de stand van zaken is met de plannen tussen verregaande samenwerking tussen de Bossche vakschool en Helicon en dienen we samen met Bosch Belang een motie in.

De transitie in het sociaal domein daagt ons de komende jaren uit om de juiste zorg en ondersteuning aan onze inwoners te geven. Zorgprofessionals moeten kunnen doen waar ze goed in zijn: namelijk zorgen voor mensen. Voor een goede balans tussen verantwoording en vertrouwen, vragen we het college te onderzoeken om zoveel mogelijk regels en overbodige administratie te schrappen.

GroenLinks wil inzetten in de transformatie van het sociaal domein. Voorkomen is beter dan genezen. Gezondheid verdient een nieuwe aanpak met het programma positieve gezondheid. We spreken mensen aan op hun kracht en wat ze nog wel kunnen, in plaats van dat de ziekte centraal staat met een persoonsgerichte benadering die aansluit bij de behoeften. Jongeren hebben de toekomst. Het jongerenwerk is van onschatbare waarde. Ze zijn de verbindende factor in onze samenleving. GroenLinks dient daarom samen met PvdA en andere partijen een motie in.

Er zijn grote problemen op de woningmarkt. De markt zit op slot. GroenLinks vindt het van belang dat we nu inzetten op zoveel mogelijk bouwen om de doorstroming te bevorderen. Tijdelijke woningen zijn op korte termijn gezien het tekort aan bouwvakkers en bouwmaterialen de beste oplossing. Dit kunnen tiny houses zijn maar ook het omkatten van kantoren en andere gebouwen tot woningen. Verder roepen we het college op als kansen zich voordoen door meer sociale woningen of middeldure woningen te realiseren, deze aan te grijpen. Wij zien dit het liefst door inbreiding of door gebruik te maken van de al aangewezen uitbreidingslocaties. Daarnaast is het van groot belang dat we snel vaart gaan maken met de verduurzaming van woningen. Het sociaal duurzaamheidsakkoord is daar een mooie stap in.

Een groene en duurzame gemeente

Schone energie heeft de toekomst. We zetten vol in om een klimaatneutrale stad te worden en moeten volop inzetten om de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs te bereiken. We investeren nu miljoenen meer in duurzaamheid ten opzichte van de vorige periode, zoals het duurzaamheidsfonds van 1,8 miljoen en 7 miljoen aan nieuwe investeringen voor duurzaamheid. De energietransitie is een grote uitdaging en willen we dat onze inwoners hier ook van mee kunnen profiteren. We geven deze opgave samen met de stad vorm door samen met inwoners te werken aan een energievisie.

Gezondheid en schone lucht zijn van groot belang. GroenLinks wil daarom meer investeren in duurzame mobiliteit zoals het aanleggen van fietssnelpaden, slimme mobiliteitsconcepten en de 30 km ring. We zien uit naar de plannen van duurzame mobiliteit van het college en de plannen om de milieuzone uit te breiden.

Groenmaakt mensen gezonder, creatieveren gelukkiger. Groen zorgt voor een omgeving waar het fijn wonen is voor mens en dier. Bovendien is groen de goedkoopste bescherming tegen hittegolven en wateroverlast.Daarom goed dat er geinvesteerd wordt in het Zuid Willemspark, groene daken en het aanleggen van tiny forests/ .

Deze begroting geeft de ruimte om te investeren in een groen en sociaal Den Bosch. We investeren in mensen, in de toekomstige generaties. We investeren fors in groen en duurzaamheid. GroenLinks is daar trots op.