Een begrotingsbehandeling in de Bossche raad waar gelukkig toch geld bleek te zijn voor armoedebestrijding. Ondanks de onzekere financiële situatie van de gemeente in de komende jaren. Om de energiearmoede te bestrijden kwam GroenLinks ook met het plan voor een Energiefixer. De fractie steunde verder verschillende voorstelen van andere partijen. Onder andere over de opvang van 300 asielzoekers bij het Autotron in Rosmalen, verbetering van de openbare ruimte, een kansenpas en een vervolg op de Bossche Zomer.

Namens de fractie van GroenLinks sprak voerde Esther de Ruiter het woord. Hieronder haar hele bijdrage.

Voorzitter,

Voor ons ligt de laatste begroting van deze bestuursperiode. Het is ook mijn laatste begrotingsbehandeling namens GroenLinks omdat ik na de gemeenteraadsverkiezingen stop als raadslid voor GroenLinks. Ik wil bij deze van de gelegenheid gebruik maken om wethouder Jan Hoskam te bedanken voor het solide financiële beleid de afgelopen jaren en de constructieve samenwerking de afgelopen periode.

Voorzitter,

We hebben nog steeds geen nieuw kabinet en weten we niet wat het financieel beleid gaat betekenen en of de tekorten op Wmo en Jeugdhulp voor gemeenten straks structureel opgelost gaan worden. Gemeenten staan voor gigantische opgaven, zoals het sociaal domein, de omgevingswet, de wooncrisis en klimaatambities. Het nieuwe kabinet moet straks echter over de brug komen wat onze fractie betreft.

Het is onduidelijk wat de gevolgen van Corona zullen zijn op de langere termijn. Complimenten aan het college hoe ze hebben geïnvesteerd in de mensen en de stad om de maatschappelijke en economische gevolgen zo beperkt mogelijk te houden. Ondanks dat de economische gevolgen lijken mee te vallen en er meer vacatures open staan zien, zal de Corona epidemie nog economische en maatschappelijke gevolgen hebben. Het is nog niet bekend wat de gevolgen zullen zijn nu ondernemers hun leningen moeten terug betalen.

Ondanks dat het college fors geïnvesteerd heeft om de gevolgen van Covid zo beperkt mogelijk te houden, zien we dat de kloof tussen arm en rijk groter wordt. De sociale economische gezondheidsverschillen, de kansenongelijkheid, hardnekkige armoede, ook onder werkenden- , geen betaalbare woning kunnen vinden laat zien dat de problemen die er al waren, alleen maar groter zijn geworden.

Het sociaal en cultureel planbureau, constateerde in het rapport ‘Verschil in Nederland” dat de verschillen tussen sommige groepen eerder groter dan kleiner worden door Corona. Deze sociale scheidslijnen moeten we doorbreken. Het rapport geeft goede inzichten en aanbevelingen hoe we hier mee om kunnen gaan.

We moeten daarom blijven investeren in talentontwikkeling, armoede en positieve gezondheid en betaalbare woningen omdat deze levensdomeinen ook van invloed zijn op het welzijn van onze inwoners.

Armoede levert stress op, en heeft dit ook weer effecten op de gezondheid van onze inwoners. Dat betekent maatwerk leveren op meerdere leefgebieden, zodat men weer grip krijgt op hun leven. We kunnen uiteraard van harte instemmen om te investeren in maatregelen tegen armoede door het amendement van het CDA mede in te dienen.

Voorzitter, GroenLinks vindt het belangrijk dat onze inwoners kunnen deelnemen aan onze samenleving en sport en culturele activiteiten ook voor minima toegankelijk zijn. Daarom dienen we van harte de CDA motie kansenpas mee in en hopen we dat na 10 jaar in navolging van andere steden de kansenpas daadwerkelijk kan worden ingevoerd.

Naast armoede in algemene zin, is specifiek energiearmoede een actueel probleem door de stijgende gasprijzen.

GroenLinks wil het graag fixen en dient een amendement Energiefixer in, in navolging van steden als Amsterdam en Zaanstad. Met de energiefixer lossen we het probleem van slecht geïsoleerde woningen op en zetten we stappen op het gebied van het verduurzamen van woningen en wordt er bespaard op de hoge energierekeningen. Met het extra budget van een ton kunnen we woningen isoleren en kunnen we dit in gezamenlijkheid uitvoeren met de woningbouwcorporaties, WeenerXL en de klussendiensten.

Daarnaast dienen we de motie van Bosch belang mee in om energiearmoede tegen te gaan, zodat we deze mensen kunnen helpen die het hard nodig hebben.

Naast de Coronacrisis, een wooncrisis en armoede en kansenongelijkheid, is er nog steeds een klimaatcrisis. Helaas heeft de pandemie geen blijvend effect op de vermindering van onze CO2 uitstoot, blijkt uit een rapport van het Internationaal Energieagentschap.

Afgelopen weekend was de Klimaatmars in Amsterdam. 40.000 mensen zijn de straat op geweest. De mooie beloftes van Nederland zijn bij lange na niet genoeg om de klimaatdoelen te halen. Gelukkig hebben we als gemeente de afgelopen periode kunnen blijven investeren in de energietransitie in het groenste akkoord ooit in de gemeente Den Bosch. De komende periode zullen we alle zeilen moeten bijzetten om te blijven investeren in de energietransitie, zoals het isoleren van woningen, investeren in zon-en windenergie, blijven investeren in duurzame mobiliteit. Dat zijn we verplicht aan onze toekomstige generatie.

Verder dienen we de volgende amendementen en moties mee in:

Amendement De Bossche zomer

Amendement skatebaan Valderackenpark

Motie Gastvrije stad

Motie afval scheiden is een kunst

Motie Fort Crevecoeur

Motie onderzoek toekomstbestendigheid openbare ruimte

Voorzitter,

Mijn fractie is tevreden met de begroting die nu voorligt. Het is voor gemeenten bijna niet te doen, gezien de onzekerheid van het rijk en dat er nog geen kabinet is om te begroten welke inkomsten er naar gemeenten toe komen. Verder willen we ervoor pleiten om niet te bezuinigen op het gemeentepersoneel. De afgelopen periode heeft veel gevergd van het gemeentepersoneel en hun inzet. Tegelijkertijd moeten ook de beleidsplannen uitgevoerd worden en zien we krapte op de arbeidsmarkt voor de overheid.

We kunnen tevens instemmen met de Bossche stadsdelta in het structuurfonds en de  belastingvoorstellen. Als het nieuwe kabinet niet structureel over de brug komt met extra middelen om te investeren in de grote maatschappelijke opgaven, zoals het sociaal domein, de energietransitie en wooncrisis, zijn we genoodzaakt om zelf de inkomstenkant te verhogen door de belastingen de komende periode te verhogen.