Onderwerpen:

- Woningaanbod
- Betaalbaarheid
- Ongelijkheid op de woningmarkt
- Burgerparticipatie

Inleiding

Je thuis voelen in een betaalbare, passende woning is voor GroenLinks het doel van het woonbeleid. Wat iemand nodig heeft om zich thuis te voelen verschilt per persoon, maar we hechten allemaal belang aan een fijne woning, aan een wijk die prettig leefbaar, gezond, veilig en goed bereikbaar is met voldoende groen, speelruimte en voorzieningen en een gezellig, levendig centrum.

Toch is je thuis voelen niet zo vanzelfsprekend; niet iedereen heeft de vrijheid of financiële middelen om in de woning en woonomgeving van de eigen voorkeur te wonen. In sommige gevallen ontbreekt zelfs de veiligheid van een dak boven je hoofd.

Deze verschillen worden steeds groter, van studenten en starters tot ouderen, van veertigers met een middeninkomen tot expats en arbeidsmigranten. Goed en betaalbaar wonen is voor steeds minder mensen een vanzelfsprekendheid.

We zitten midden in een wooncrisis. Er moeten meer woningen worden gebouwd. Toch is meer bouwen alléén niet voldoende. Het huisvestingsbeleid moet radicaal op de schop. Wonen moet weer een grondrecht zijn en geen object voor speculatie.

GroenLinks kiest voor goede en duurzame volkshuisvesting. Dit betekent ook betaalbaar, betrouwbaar, eerlijk en gezond. Dan kan iedereen zich thuis voelen in de gemeente ’s-Hertogenbosch.

In de afgelopen raadsperiode heeft GroenLinks ervoor gezorgd dat er meer duurzame en sociale woningen komen in ‘s-Hertogenbosch.

Woningaanbod

In de gemeente ‘s-Hertogenbosch willen we vooroplopen in slim bouwen en wonen en zo mensen zekerheid bieden over hun huis. Daarom gaan we de huidige voorraad aan woningen veel creatiever en beter benutten.

We denken dan aan hergebruik en ombouwen van lege gebouwen en het aantrekkelijker maken van doorstroming. Ook bieden we ruimte aan iedereen met alternatieve woon-idealen en creatieve oplossingen voor het tekort aan woningen. Kwaliteit van en een goede mix in het woningaanbod is waar we vanuit gaan.

Wonen speelt daarnaast een belangrijke rol in de transitie naar een duurzame samenleving. Slim betekent dat het oplossen van het woningtekort niet zorgt voor hogere CO2-uitstoot en niet ten koste gaat van onze kwetsbare natuur.

Betaalbaarheid

De enorme stijging van de huizenprijzen zorgt ervoor dat veel woningzoekenden vrijwel kansloos zijn op de woningmarkt. De wachtlijsten voor een sociale huurwoning zijn enorm, waardoor starters en mensen met lagere inkomens nauwelijks een huis kunnen vinden. Bovendien zijn huurwoningen in de vrije sector voor veel mensen onbetaalbaar.

Bestaanszekerheid voor iedereen is de basis van een sociale samenleving. Dat kan volgens GroenLinks niet zonder toegang tot betaalbare volkshuisvesting.

Ongelijkheid op de woningmarkt

We beschermen kwetsbare groepen voor wie de tekorten aan betaalbare woningen het grootst zijn. We zorgen dat iedereen op de woningmarkt aan bod komt: huurders en eigenaren, gezinnen en alleenstaanden, jong en oud, mensen van alle achtergronden en met zowel lage, midden- als hoge inkomens.

GroenLinks is er voor groepen mensen met specifieke woonwensen. Een van de grootste opgaven voor de komende jaren is het realiseren van goede woningen voor ouderen. Vooral voor de ouderen die niet meer volledig zelfstandig kunnen of willen wonen, maar nog niet in aanmerking komen voor een verzorgingstehuis.

Ook zijn we solidair met krakers. Mensen kraken uit noodzaak door de wooncrisis en een gebrek aan goede en betaalbare woningen.

Burgerparticipatie

GroenLinks wil dat elke inwoner mee kan beslissen over diens huidige of toekomstige woonsituatie. Bewoners zijn immers pas écht gelukkig als ze zelf kunnen meedenken en meepraten en zo dus min of meer de touwtjes in handen hebben over hun woonsituatie.