Algemene Ledenververgadering GroenLinks Den Bosch

Het afdelingsbestuur nodigt alle leden en geïnteresseerden van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) van GroenLinks Den Bosch op maandag 7 mei 2018.

Deze keer in Koudijs Kafé aan de Tramkade. De thee en koffie staan klaar om 19:45.

Tijdens de ALV zal onze nieuwe fractie zich presenteren, verkiezen we bestuursleden en staat de begroting voor 2018 op de agenda. De volledige agenda en de bijbehorende stukken zijn hieronder beschikbaar.

De agenda ziet er als volgt uit:

1. Opening en vaststellen agenda.

2.  Voorstelrondje

3.  Notulen vorige ALV (10 oktober 2017)

4.  Aftreden en verkiezing van bestuursleden

5. Functioneringscommissie

6. Begroting 2018, Jaarrekening 2017 en Verklaring kascommissie bij jaarrekening 2017

7. Verslag kandidatencommissie

21:00 uur:

8. Informatie van de fractie

Rondvraag en sluiting

De vergaderstukken voor deze ledenvergadering vind je als  bijlagen onder dit bericht.